Suština i praksa moje metode liječenja

Čovjek, kao izuzetno savršeno, najsavršenije biće prirode na Zemlji živi po načelima kvantne fizike. U ljudskoj okolini nalazi se mnogo (po ljudski organizam) pozitivne prirodne, ali i mnogo (po ljudski organizam) negativne prirodne i tehničke energije. 

U člancima ove web stranice prikazana je revolucionarna, izuzetno napredna tehnologija dijagnostike, terapije i iscjeljivanja koja Vam omogućava da "svoj život uzmete u svoje ruke" i da svu negativnu energiju iz Vaše neposredne okoline i "onu koja je već ispunila i oslabila Vaš organizam" primjenom biogeneratora "Atlanta",  od  "energije bolesti" pretvorite u  energiju zdravlja i da Vam Vaša "osobna" "Atlanta" uvijek pokaže materijalni dokaz koja je "energija bolesti" (ili neki drugi oblik negativne energije) bila u Vašoj okolini, djelovala na Vas, ispunjavala i oslabljivala Vaš organizam i ugrožavala Vaše zdravlje i Vaš život. 

Problemi mnogobrojnih prirodnih geopatogenih zračenja, ljudskim tehnologijama proizvedenih tehničkih zračenja ("elektro-smog") i duhovno negativnih energija kao ljudskog proizvoda, te raznoraznih kombinacija prirodnih patogenih energija sa energijama "elektro-smoga" i duhovno negativnim energijama, ne mogu se ZANEMARIVATI I PREŠUĆIVATI i danas već predstavljaju vrlo ozbiljan zdravstveni problem mnogim ljudima, a u budućnosti i cijelom čovječanstvu.

 

 

Hartmannova globalna i Curryeva dijagonalna mreža prirodne energije i Benkerov atomski kubni sustav postoji na cijeloj planeti Zemlji, na kopnu i moru, u svakom stanu, u svakoj kući, u svakoj tvrtci, u svakom poslovnom prostoru. Sjecišta mreža zovu se čvorovi: Hartmannovi, Curryevi, Benkerovi. Na svakom čvoru oslobađa se vertikalni rotirajući magnetski val

  Hartmannova globalna i Curryeva dijagonalna mreža prirodne energije i Benkerov atomski kubni sustav postoji u svakom stanu, u svakoj kući, u svakoj tvrtci, u svakom poslovnom prostoru ... niti jedan čovjek na Zemlji nije otporan na djelovanje vertikalnog, rotirajućeg magnetskog energetskog vala nezdrave energije koja može biti i maligna ako se oslobađa na kombinacijama Hartmannovog, Curryevog i Benkerovog čvora sa podzemnim vodenim tokovima i nekim štetnim tehničkim zračenjem.
   

Prostorni prikaz djelovanja kombiniranih geopatogenih zračenja sastavljenih od sjecišta dva podzemna vodena toka sa Benkerovim,  Hartmannovim i Curry-evim čvorom u jednoj spavaćoj sobi. Na glavnom sjecištu gdje se unutar Benkerovog čvora nalazi Hartmannov čvor oslobađa se glavni vertikalni magnetski energetski val maligne energije promjenjivih amplituda (oscilirajuće energije). Na sekundarnim sjecištima djeluju samo Hartmannovi čvorovi i tu se oslobađaju sekundarni vertikalni magnetski valovi maligne energije. Bočni horizontalni val maligne energije je rezonantni val između glavnog vertikalnog vala i Curry-evog čvora.

 

Ako u Vašoj spavaćoj sobi imate ovakvu nepoželjnu situaciju biološki nezdravih energija, Vaše zdravlje i život mogu biti u izrazito velikoj opasnosti i ovisi samo o Vašoj manjoj ili većoj radiestezijskoj osjetljivosti i Vašoj bioenergiji kada ćete oboljeti od neke maligne bolesti, ali jedno je sigurno: ako se na vrijeme ne sklonite sa takvog mjesta ili se na vrijeme na zaštitite, sigurno ćete se razboljeti.

Sadašnjost to neprekidno svakodnevno potvrđuje - mnogobrojnim malignim bolestima i nemogućnostima najsuvremenijih onkoloških klinika da te bolesti spriječe i izliječe.

Sada je pravo vrijeme da se pripremimo za ono što nas čeka u budućnosti. Dolazi doba kada će patogena zračenja biti još brojnija i opasnija po čovjekovo zdravlje i život.

Originalna dijagnostičko-terapijsko-iscjeliteljska metoda "Medicinska radiestezija" zajedno sa stručnom primjenom odgovarajućih modela biogeneratora "Atlanta" mogu trajno, u Vašem životu "doživotno", u potpunosti pobijediti sve kombinacije svih "neionizirajućih" (neradioaktivnih) oblika štetnih (patogenih) zračenja i omogućiti Vam da vrlo zdravi sretno živite dugo, dugo godina.

Moja metoda "MEDICINSKA RADIESTEZIJA" je:

  • Medicina uz pomoć radiestezije tj. osjeta nevidljivih energetskih promjena unutar ljudskog organizma,
  • Medicina koja ozdravljuje čovjeka bez neefikasnih lijekova klasične medicine,
  • Medicina koja ozdravljuje čovjeka uz primjenu pozitivnih energija biogeneratora "Atlanta",
  • Medicina koja će spoznati sve nevidljive sile i energije koje imaju dominantan utjecaj na ljudsko zdravlje i život
  • Medicina koja će potpuno spriječiti bilo kakvo nezdravo djelovanje na ljudsku dušu, duh i tijelo,
  • Medicina bez kirurških zahvata kojima se ljude pretvara u doživotne invalide,
  • Medicina bez radioaktivnog zračenja kojim se osim bolesnog uništavaju i mnoga zdrava tkiva.

Tijekom sistematskog i/ili specijalističkog dijagnostičkog pregleda metodom "Medicinska radiestezija" možete saznati svaki detalj o Vašoj vlastitoj osjetljivosti na razne štetne utjecaje, o Vašoj vlastitoj bioenergiji u energetskim meridijanima, u auri, u čakrama, u cijelom tijelu, možete saznati vitalnost svojeg organizma, kojim ste patogenim energijama izloženi i TKO, ŠTO, GDJE I KAKO ISCRPLJUJE Vašu intelektualnu, tjelesnu i emocionalnu moć.

Možete saznati koliki su već poremećaji ravnoteže energija u Vašem organizmu i koliko je Vaš organizam već zasićen nezdravim energijama, a također možete saznati informacije o stanju Vaših genetskih osobina i Vašu genetsku osjetljivost, bioenergiju i vitalnost, da li imate ili nemate genetsku sklonost prema malignim bolestima, te da li se u Vašem organizmu i gdje već proizvodi maligna energija ili ne.

Medicinska radiestezija Vas uči kako ćete izbjeći opasnosti koje za Vaš organizam predstavljaju patogena zračenja, kako ćete izbjeći  kontakt sa duhovno negativnim energijama drugih ljudi, kakva je Vaša osobna povezanost sa negativnim energijama drugih ljudi, te kako se možete vrlo efikasno, potpuno i trajno zaštititi da duhovno negativne energije drugih ljudi ne "isisaju" Vašu bioenergiju i unište Vas.

Promjene u energetskom polju govore što se događa u tijelu. Čovjek svojim duhom ispunjava sve svoje predmete, sve događaje i odnose u svojem životu. Bolestan čovjek ne može imati zdravi duh jer je to suprotnost prirodi. U zdravoj prirodi nalaze se zdrave biljke, zdravo drveće, zdrave životinje i zdravi ljudi. U bolesnoj prirodi svi su bolesni, biljke, životinje i ljudi. Čovjek ne može biti zdrav ako jede bolesne biljke i bolesne životinje.

Na zemljištu gdje su jaka patogena zračenja mnoge biljke su bolesne, a ako se izgradi gospodarska zgrada na takvom zemljištu, tada su i životinje koje čovjek uzgaja za svoju prehranu sklonije bolestima ili su bolesne.

Mudri i "duhovno osviješteni" ljudi, osim što na ovaj način vrlo pozitivno razmišljaju i poduzimaju pozitivne aktivnosti prema sebi i svojoj obitelji, na identičan način razmišljaju i poduzimaju pozitivne aktivnosti i prema svojoj okolini i svim živim bićima s kojima žive suživot u toj okolini. 

Emocionalni, psihološki i tjelesni stres značajno pridonose razvoju bolesti. Patogena zračenja mogu biti pokretači tj. "okidači" tih stresova. Svaka bolest i svaki tjelesni organ imaju vlastitu frekvenciju, a svaki čovjek ima svoju "energetsku matricu" koja je određena genetskim osobinama, socijalnim, društvenim, kulturalnim, emocionalnim, psihološkim i utjecajima okoline u kojoj je taj čovjek odrastao i u kojoj živi.

Ako netko spava na "točki karcinoma" njegova energetska matrica biti će pod utjecajima te energije i neće moći biti uravnotežena, već naprotiv, neprekidno će se pojačavati stupanj njezine neravnoteže.

Kako se moja metoda "MEDICINSKA RADIESTEZIJA" provodi u praksi ?

Dijagnostičko - terapijska metoda "Medicinska Radiestezija" u praksi se realizira: 

1.- vrlo detaljnim radiestezijskim dijagnostičkim pregledom prostora u kojem ljudi žive i/ili rade,

2.-- detaljnim dijagnostičkim pregledom energetskih parametara duha i tijela (osjetljivost, bioenergija, vitalnost, mjesto izloženosti, energetsko oštećenje organizma, napunjenost organizma štetnim energijama) što u cjelini predstavlja detaljne informacije o "energetskoj matrici organizma",

3.- primjenom najefikasnijeg oblika zaštite koja je trajna i doživotna za taj prostor i ljude, a ima još i rezervu dodatne  zaštitne energije, ukoliko bi u okolini tog stambenog i/ili radnog prostora u budućnosti nastao neki energetski poremećaj koji bi mogao poremetiti ravnotežu zaštitne energije.

 

HOLISTIČKI PRINCIP je temeljni princip „Medicinske Radiestezije“ jer potpuno uspostavlja energo-ekološke ravnoteže svih energija u prostoru u kojem boravi čovjek i tako prilagođava uvjete i način života čovjeka sa njegovim psihofizičkim zdravstvenim stanjem.

Holistički princip realizira se vrlo detaljno i precizno kroz slijedeće faze dijagnostike, terapije, a zatim iscjeljenja:

1.- FAZA: Dijagnostički pregled stambenog i poslovnog prostora u kojem borave i rade ljudi sastoji se od vrlo detaljnog dijagnostičkog mjerenja svih patogenih (geofizičkih, kozmičko-geomagnetskih, tehničkih) energija i zračenja i svih njihovih patogenih kombinacija, te zatim i svih duhovno negativnih (apstraktnih ili „G“) energija, ukoliko je prisutno njihovo djelovanje) u cijelom tom stambenom (ili poslovnom) prostoru, sa izradom zapisnika i potrebnih crteža zona i vrsta prostiranja tih zračenja i vrlo preciznim određivanjem najštetnijih mjesta („točke ili zone karcinoma“) u tom dijagnosticiranom prostoru.

Vrste patogenih energija i zračenja koje se mogu dijagnosticirati metodom „Medicinska Radiestezija“ opisane su poglavlju "ENERGIJE".

2.- FAZA: Nakon dijagnostičkog pregleda stambenog/poslovnog prostora vrše se vrlo detaljni radiestezijski dijagnostički pregledi temeljnih radiestezijskih energetskih parametara organizma tj. parametara „energetske matrice“ ljudi koji žive/rade u tim prostorima sa analizom svih vanjskih i unutarnjih utjecaja na njihovo zdravlje, određivanjem stupnja štetnosti pojedinih patogenih zračenja.

Određuju se koeficijenti otpornosti organizma "K=BEP/RP" na ta zračenja, vitalnosti i imuniteta, stupnja zasićenosti stanica organizma energijom patogenih zračenja, 

Odabiru se najoptimalniji načini doživotnog uklanjanja patogenih utjecaja metodom potpune i trajne zaštite prostora i ljudi od patogenih djelovanja primjenom prostornih i/ili osobnih i posebnih biogeneratora "Atlanta".

Svi dijagnostički pregledi i sve analize vrše se u energetskim meridijanima i čakrama organizma i evidentiraju u obliku "numeričkih podataka" u dijagnostičkim radnim listama. Dijagnostika energetskih parametara ljudskog organizma detaljno je opisana u poglavlju "DIJAGNOSTIKA".

Posebno je za ocjenu sveukupnog "duhovnog" i "fizičkog" stanja ljudskog organizma važan dijagnostički parametar "KOEFICIJENT OTPORNOSTI" koji Vam ilustrativno može prikazati kako se možete razboljeti djelovanjem štetnih (patogenih) energija, a isto tako i ozdraviti i oporaviti i ojačati kada više niste pod utjecajima štetnih (patogenih) energija.

Bioenergoritmogram mogućih promjena koeficijenka otpornosti K = BEP/RP ljudskog organizma tijekom života.

 

Koeficijent otpornosti organizma "K = BEP/RP" je odnos između vrijednosti bioenergetskog potencijala i vrijednosti radiestezijskog potencijala.

Minimalna vrijednost ovog koeficijenta K min = 1 zove se “kritična točka organizma” (može biti "ulazna" i "izlazna") i kada je "ulazna" predstavlja stanje organizma u kojem organizam svu proizvedenu bioenergiju troši na savladavanje energije patogenih zračenja.

Koeficijent otpornosti organizma pokazuje realno stanje ljudskog organizma, sklonost prema malignim ili drugim bolestima, a isto tako i sposobnost oporavka organizma nakon što se u tom prostoru u potpunosti, primjenom odgovarajućeg modela biogeneratora “Atlanta”, trajno uklone tj. transformiraju sva patogena zračenja u biotsku pozitivnu energiju, uspostavi energetska ravnoteža i neiscrpno pozitivno djelovanje ugrađenog biogeneratora "Atlanta".

 

Praktična primjena metode “Medicinska Radiestezija” pokazala je sposobnost te metode da se i ljudi sa koeficijentom otpornosti organizma K = BEP/RP manjim od 0,001, dakle ljudi potpuno bez bioenergije i u vrlo teškim energetskim stanjima organizma, ljudi u predkanceroznim stanjima, ljudi “sa jednom nogom u grobu” odgovarajućim terapijskim postupcima nakon određenog vremena oporave i najprije povrate koeficijent otpornosti organizma na vrijednost K = 1, a zatim kroz nekoliko godina postignu i vrijednosti tog koeficijenta veće od 20, 50, ili 100 jedinica, što znači postignu takve vrijednosti bioenergije da od “na smrt bolesnih ljudi” postanu ljudi sa vrlo jakom bioenergijom.

Kontrolni dijagnostički pregledi i mjerenja koeficijenata otpornosti organizma na "duhovnom" i "fizičkom" "planu života" nekoliko tisuća ljudi koje sam uradio tijekom 30 godina istraživanja u cilju pronalaženja najboljeg rješenja "za sadašnjost i budućnost" potvrdila su riječi Sv. Augustina:

  “ČUDA SE NE DOGAÐAJU U SUPROTNOSTI S PRIRODOM, VEĆ SAMO U SUPROTNOSTI S ONIM ŠTO JE NAMA POZNATO KAO PRIRODA”.

U primjeni metode “Medicinska Radiestezija” tijekom radiestezijske sistematske i specijalističke dijagnostike energetskih parametara organizma (tj. "energetske matrice") analiziraju se i simptomi izloženosti djelovanju patogenih zračenja: odbojnost prema krevetu, nemiran san i noćne more, buđenje u vremenu od 2 do 4 sata, kardiovaskularne bolesti,učestano, nesvjesno pomicanje na jednu stranu kreveta, umor i utučenost pri ustajanju, jutarnje povraćanje, škripanje zubima za vrijeme sna (česta pojava kod djece), noćno mokrenje djece u snu najčešće između 2 i 4 sata, noćne i jutarnje glavobolje, grčenje udova, jače lupanje srca u krevetu, …neuroze, depresije, reumatske smetnje i mnogi drugi simptomi.

Opisane tegobe u pravilu nastaju na onim dijelovima tijela koji su izloženi djelovanju štetnih energija, a djelovanje je posebno pojačano ako su štetnim energijama izloženi glava, prsa i trbuh.

Analiza simptoma pomaže u pronalaženju optimalnog rješenja trajne i efikasne zaštite protiv djelovanja patogenih zračenja, u svakom konkretnom slučaju radiestezijske dijagnostike stambenog/poslovnog prostora i radiestezijske dijagnostike ljudi.

3.- FAZA: Nakon svih dijagnostičkih pregleda, mjerenja i pratećih analiza u stambenom (radnom) prostoru sva "klasična" patogena zračenja i energije trajno se "neutraliziraju" metodom transformacije patogene energije u terapijsku, iscjeljujuću energiju pomoću odgovarajućeg modela "klasičnog" biogeneratora „ATLANTA“. Ukoliko na prostor (stambeni/poslovni) i/ili u prostoru postoji djelovanje "duhovnih" (apstraktnih, "G") energija tada je neminovna primjena odgovarajućih modela osobnih i /ili specijalnih biogeneratora "ATLANTA", prilagođena "frekventnom opsegu" djelovanja "duhovnih" (apstraktnih, "G") energija.

4.- FAZA: U terapijskim postupcima koji slijede poslije realizacije treće faze:

 4.1 - predlaže i odabire najdjelotvornija terapija koja može obuhvaćati kombinaciju konvencionalne i nekon-vencionalne terapije jer sva znanja i stručno odabrane metode moraju biti usmjerene na najbolji mogući način terapije kako bi se postigla pobjeda nad bolešću, jer se u protivnom vrtimo u „začaranom“ terapijskom krugu, bez iscjeljenja oboljelih osoba u tom stambenom prostoru,

4.2 - vrše se dijagnostički pregledi kompatibilnosti oboljelog organizma (duha i tijela) sa lijekovima koje je propisao liječnik konvencionalne medicine, predlažu korekcije odnosno terapije nekim drugim lijekom ili istim lijekom u nekoj drugoj dozi,

4.3 - vrše se dijagnostički pregledi kompatibilnosti oboljelog organizma (duha i tijela) sa najpogodnijom čajnom mješavinom za terapiju, dodacima prehrani, kompatibilnosti i sa drugim metodama i terapijskim postupcima potrebnim tijekom terapije,

4.4 - vrše se dijagnostički pregledi afiniteta oboljelog organizma prema odgovarajućoj hrani (prihvaćanje ili odbijanje hrane, alergija na hranu, piće, pelud, mirise, prašinu, …… odabir odgovarajućih živežnih namirnica potrebnih za oporavak organizma koje će „pomagati“ organizmu i koje će organizam „dobro podnositi“,

4.5- provode se svi ostali, neophodno potrebni dopunski dijagnostički pregledi tijekom terapijskog postupka do potpunog iscjeljenja duha i tijela.

5.- FAZA: tijekom praćenja oporavka ljudi koji su bili jedno određeno vrijeme izloženi djelovanjima energija patogenih zračenja neophodno je provoditi periodične kontrolne dijagnostičke preglede i konzultacije sa svim potrebnim dopunskim korekcijama terapije. Kontrolni dijagnostički pregledi, u najtežim slučajevima vrše se svakih 30 do 45 dana, a u ostalim slučajevima, ovisno o “težini” stanja organizma predlažu se i provode u prvoj godini terapije biogeneratorom “Atlanta” svakih 3, 6, 9 mjeseci, u drugoj godini terapije svakih 6 mjeseci, a u kasnijim godinama terapije jednom godišnje.

Opisanom metodologijom su u mnogobrojnim sistematskim i specijalističkim dijagnostičkim pregledima tijekom 30 godina prikupljene izuzetno značajne praktične spoznaje o izuzetnim mogućnostima metode “Medicinska Radiestezija” u kombinaciji sa terapijsko-iscjeljujućom energijom biogeneratora “Atlanta” i ostalim mogućim terapijskim postupcima konvencionalne medicine i alternativnih terapija.

Energija se može samo transformirati u odgovarajući oblik "biotske" energije, zdrave za ljudski organizam, a tu transformaciju rade svi biogeneratori "ATLANTA", prostorni, osobni i posebni modeli. Mnogobrojne primjere njihove izuzetne efikasnosti  možete upoznati u člancima i poglavljima ove internet stranice.

Biogeneratori “Atlanta” su uređaji kvantne fizike koji nakon ugradnje ili uzbude izvorom patogene (nezdrave) energije počinju titrati i trajno oslobađati svoje neiscrpno zaštitno-terapijsko-iscjeljujuće energetsko polje u obliku zaštitne "energetske kupole" odgovarajućih dimenzija unutar koje su sva živa bića trajno zaštićena od patogenih utjecaja, a istovremeno biogenerator "Atlanta" u njihovim organizmima neprekidno potiče trajnu proizvodnju i neprekidno obnavljanje bioenergije.

 

 

Slijedećom rečenicom može se u cijelosti definirati učinkovitost biogeneratora "Atlanta":

Biogeneratori "Atlanta" čuvaju Vaše zdravlje, iscjeljuju Vaše bolesti i omogućavaju Vam

NEOGRANIČENU MOĆ REGENERACIJE DUHA I TIJELA !

Prostorni biogeneratori "Atlanta" vremenski neograničeno transformiraju, po čovjeka, biljke i životinje, štetnu (patogenu) energiju Benkerovog, Hartmannovog i Curry-evog čvora u "biotsku", zdravu, zaštitno-terapijsko-iscjeljujuću energiju u Vašem stambenom i/ili poslovnom prostoru.

 

 

Osobni biogeneratori "Atlanta" najbolji su i vremenski neograničeni osobni  zaštitno-terapijsko-iscjeljujući uređaji za Vašu osobnu primjenu na svim mjestima i u svim uvjetima u kojima se nalazite i "s bilo kim se nalazite i kontaktirate".

 

 

 

Posebni biogeneratori "Atlanta" najbolji su i vremenski neograničeni, izuzetno moćni zaštitno-terapijsko-iscjeljujući uređaji za Vašu osobnu i poslovnu primjenu na svakom mjestu, u svako vrijeme i "s bilo kim se Vi nalazili i kontaktirali privatno i/ili poslovno".

Metoda “Medicinska Radiestezija” ima ostvarene rezultate u zaštiti, terapiji i iscjeljivanju, te razrađenu dijagnostiku lijekova, medikamenata, homeopatskih pripravaka, dodataka prehrani … i ostalih terapijskih mogućnosti kojima povezuje nekonvencionalnu (alternativnu) medicinu sa konvencionalnom (klasičnom) medicinom.

Dijagram toka aktivnosti u primjeni “Medicinske radiestezije” i mogućnost suradnje sa metodama dijagnostike i liječenja u konvencionalnoj medicini.

BIOENERGIJA je sveprisutna energija života i esencijalni je dio, matrica svega što postoji, vidljivog i nevidljivog, te se pojavljuje u nebrojenim životnim oblicima.  Jaka i dobro izbalansirana bioenergija ljudskom organizmu omogućava vitalan život, dobro i stabilno zdravlje, a slaba i nepostojana bioenergija život oslabljene vitalnosti i nestabilnog zdravlja.

Postizanje vlastitog izlječenja vlastitim izumom oduvijek je predstavljalo najuvjerljivije svjedočanstvo moći ljudskog uma da stvaralačkom inteligencijom iskoristi nevidljive sile prirode za bolji i zdraviji život. Biogenerator "Atlanta" i mnogi drugi vrlo učinkoviti terapijsko - zaštitni uređaji, koje možete upoznati tijekom čitanja i proučavanja ove internet stranice, rezultat su moje 40-to godišnje radiestezijske prakse dijagnostičkih mjerenja i istraživanja mnogobrojnih patogenih zračenja i primjene znanja iz matematike, fizike, kemije, elektrotehnike, fiziologije, anatomije, farmakologije, bioenergoterapije, homeopatije i drugih znanja, koja su mi omogućila njihovu izradu i vrlo efikasnu primjenu u praksi.

 

Budite uvijek pobjednik nad bilo kojim oblicima patogenih (nezdravih) energija i uvijek ostvarite u Vašem zdravom duhu i tijelu sve svoje životne snove !

Ne postoje "ČUDA", postoje samo ENERGIJE. Mi smo energija i sve oko Nas je energija. Ako se izlažemo djelovanjima geopatogenih, tehničkih, kombiniranih, a posebno još i duhovno negativnim energijama drugih ljudi .... ne možemo biti ZDRAVI. Ne postoji TO "ČUDO" da "netko" izložen djelovanjima "negativnog" ostane ZDRAV. U "bolesnoj" okolini SVI su bolesni. U "zdravoj" okolini SVI su zdravi. Vrlo jednostavan ZAKON ENERGIJA, zakon PRIRODE. Kada čovječanstvo to shvati, tada više neće biti malignih i drugih teških bolesti.

NEGATIVNA ENERGIJA se ne može kompenzirati tabletama već samo POZITIVNOM ENERGIJOM.

 

Ja osobno ne vjerujem u "ČUDA". Moje vjerovanje je "kozmičke" prirode.

Kao izumitelj, istraživač i Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine, VJERUJEM u ENERGIJE.

 

  U svemiru milijardama godina vlada neprekidna ravnoteža energija između planeta, planetarnih sistema i galaksija. To je ŽIVOT svemira.
  Neravnoteža energija u svemiru uzrokuje katastrofe, raspadanje planeta, raspad sistema. To je SMRT svemira.
  Ravnoteža energija na Zemlji između čovjeka i okoline oko čovjeka je ŽIVOT i SUŽIVOT čovjeka i prirode.
  Neravnoteža energija na Zemlji između čovjeka i okoline oko čovjeka je SMRT za čovjeka i prirodu.

 

Što rade biogeneratori "Atlanta" ?

Ugrađeni na geopatogene točke uspostavljaju neprekidnu ravnotežu energija oko čovjeka i u čovjeku, iscjeljuju čovjeka, iscjeljuju prirodu oko čovjeka.

 

Ljudska povijest prepuna je vrlo korisnih i vrlo zdravih znanja. Samo ih treba primijeniti u današnjim uvjetima života.

Moji izumi, biogeneratori "Atlanta" kreativna su primjena tih znanja za Vaš zdravi život.

 

Neograničena moć regeneracije duha i tijela.

 

Srdačno Vas pozdravljam !

 

Prof. Darko Maltar, dipl. inž.

Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine,

   autor metode "Medicinska radiestezija",

                                                                        izumitelj biogeneratora "Atlanta",

 

 

 

Pin It